Celosvětová síť modlitby s papežem

Celosvětová síť modlitby s papežem

LEDEN

Úmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církvi – Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.

V rozmanitosti nachází církev své největší bohatství Ducha. Jen připomeňme rozmanitost blahoslavenství. Hovoříme o pluriformitě. Plurál znamená mnohost. Vnímáme zde přítomnost společného my. Vzorem se nám stává synodální proces. Vnáší různé podoby téhož – ono silně znějící: kráčet společně. Budeme se vždy odvolávat na slavný výrok Nového zákona: „Rozhodl totiž Duch Svatý i my.“ (Sk 15,28) Tak jako v prvotní církvi se učíme praxi rozlišování, jejímž prostřednictvím se dospívá k rozhodnutím. Neznamená to moc mluvit jménem Krista, ale autoritu nechat promluvit Krista samotného. Tajemství společenství ve větší míře zdůrazňuje úlohu laiků. O co se jedná podle papeže Františka? „Aby se u věřících laiků podpořilo jasnější vědomí jejich povolání, které se projevuje v pluralitě úkolů.“ Upozorňuje však: „Musíme si dávat pozor, abychom nezaměňovali všeobecné kněžství a služebné kněžství, svévolně neinterpretovali pojem zastupování a riskovali, že vlastně vytvoříme církevní strukturu služby paralelní k té, která je založena na svátosti svěcení.“ Laici musí být oceňováni, aniž by docházelo k záměně rolí. Každý z nás žije jiné blahoslavenství, což je největší výsadou nového člověka. To tvoří harmonii, soulad a novou podobu obdarování nás všech.

Národní úmysl: za studenty – Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.

Putovat s mladými a doprovázet mladé lidi v utváření nadějeplné budoucnosti je důležitý úkol každého křesťanského společenství. Když svým životním stylem bude učit nové generace pilně poznávat (studovat) duchovní smysly, naučí je tajemství života: poznávat Ježíšovo Srdce, řeč jeho lásky, a také nástrahy Zlého. Potřebuje se naučit bezpečně poznávat duchovní hnutí svého nitra. Duchovní smysly nás učí jazyku lásky: jak miluji, jak od druhých lásku přijímám a kde je moje nejsilnější zbraň v boji se zlem.