Celosvětová síť modlitby s papežem

Celosvětová síť modlitby s papežem

ČERVEN

Úmysl papeže: Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti

Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Závěrečná synodní zpráva hovoří o našem vztahu k uprchlíkům: „Tváří v tvář stále nepřátelštějším postojům vůči uprchlíkům jsme si vědomi, že jsme povoláni praktikovat otevřené přijetí, doprovázet je při budování nového života a budovat skutečné mezikulturní společenství mezi národy.“ Již Izaiáš nás povzbuzuje: „Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu: tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva.“ (Iz 58,7–8)

Národní úmysl: Za volby do Evropského parlamentu

Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Poslanci jsou zástupci občanů, kteří jim svěřili svoji důvěru, a proto mají jejich mandát. Slovo mandát pochází z latiny a znamená nabídnout ruku. Původní záměrem otců zakladatelů vize jednotné Evropy, který může být i záměrem současným, je usilovat nejen o organizaci, která chrání zájmy evropských národů, ale o unii, v níž může každý žít „lidsky důstojně, bratrsky a spravedlivě“. (De Gasperi) Bratrství a sociální přátelství je velkým snem papeže Františka, který sdílí s celou církví a se všemi muži a ženami dobré vůle. Křesťanští politici by dnes měli být oceňováni podle toho, jak dokáží velký sen o bratrství převést do konkrétních činů dobré politiky na všech úrovních: místní, národní i mezinárodní.