GDPR

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní principy

1.1 Respekt k soukromí: Farnost Vnorovy ctí soukromí všech jednotlivců a zavazuje se k ochraně jejich osobních údajů.

1.2 Zákonnost a transparentnost: Všechny činnosti zpracování osobních údajů budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy, a to transparentně a férově.

1.3 Omezení účelu: Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro stanovené a zákonné účely a nebudou dále zpracovávány způsobem nekompatibilním s těmito účely.

1.4 Minimalizace dat: Farnost Vnorovy se zavazuje zpracovávat pouze nezbytné osobní údaje potřebné pro dosažení daného účelu.

2. Zpracování osobních údajů

2.1 Dobrovolnost a informovaný souhlas: Zpracování osobních údajů bude prováděno na základě dobrovolného a informovaného souhlasu jednotlivců, pokud není zpracování povoleno zákonnou povinností.

2.2 Kvalita dat: Farnost Vnorovy se zavazuje udržovat přesné a aktuální osobní údaje a minimalizovat možné nepřesnosti.

2.3 Bezpečnost dat: Budou přijata vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným nebo nelegálním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

2.4 Přenos dat: Přenos osobních údajů bude prováděn zabezpečenými prostředky a v souladu s platnými zákony.

3. Práva jednotlivců

3.1 Přístup k údajům: Jednotlivci mají právo žádat o přístup k jejich osobním údajům a informace o tom, jak jsou tyto údaje zpracovávány.

3.2 Oprava a výmaz: Jednotlivci mají právo na opravu nepřesných údajů a v některých případech na jejich výmaz, pokud jsou splněny příslušné podmínky.

3.3 Omezení zpracování: V některých situacích mají jednotlivci právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

3.4 Přenositelnost údajů: V určitých případech mají jednotlivci právo na přenositelnost svých osobních údajů k jiné organizaci.

4. Zodpovědnost

4.1 Odpovědnost za dodržování zásad: Každý zaměstnanec nebo zástupce farnosti Vnorovy je zodpovědný za dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů.

4.2 Školení zaměstnanců: Zaměstnanci budou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů a povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

5. Kontaktní informace

5.1 Kontaktní osoba: Pro jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů ve farnosti Vnorovy se můžete obrátit na faráře farnosti.